KVKK Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ

Birinciyim tarafından gizliliğinize saygı duyulmakta ve veri güvenliğinize önem verilmektedir. Bu kapsamda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun” olarak anılacaktır) 10. Maddesi uyarınca ve ilgili diğer mevzuatlar dahilinde sizleri bilgilendirmek ve aydınlatmak amacıyla işbu aydınlatma metni hazırlanmıştır.

Amacımız şirketimizin faaliyetleri doğrultusunda Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak yürütülen kişisel veri işleme faaliyetleri ve kişisel verilerin korunmasına yönelik olarak benimsenen ilkeler konusunda açıklamalarda bulunulması ve bu kapsamda öğrenci adayları, acenteler, okullar, üniversite ve eğitim kurumları, işbirliği içinde olduğumuz kurum ve çalışanları, müşteriler ve hak sahibi üçüncü kişiler başta olmak üzere kişisel verileri şirketimiz tarafından işlenen kişilerin bilgilendirilerek şeffaflığın sağlanmasıdır.

Kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. Maddesinde yer alan bir sözleşmenin kurulması veya ifası, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi, kanunlarda öngörülmesi, ilgili kişi tarafından verinin alenileştirilmesi ve bir hakkın tesisi kullanılması ve korunması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek şartı ile veri sorumlusunun meşru menfaatinin gerektirmesi halinde veya veri sahibinin açık rızası hukuki sebeplerine dayanarak elektronik yöntemlerle toplanmaktadır. Kişisel verileriniz KVKK m.4’te yer alan ilkelere ve KVKK m.5 ve m.6’da yer alan şartlara uygun olarak işlenmektedir.

1. VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

Kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla Birinciyim (“Şirket”, “Birinciyim” veya ”Veri sorumlusu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. Şirket Adresi: Birinciyim, Beylerbeyi Mah. Yalıboyu Cad. No: 61 D: 4 34676 Üsküdar, İstanbul’dur.

2. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI

Kişisel verileriniz, Birinciyim tarafından aşağıda belirtilen amaçlarla işlenebilecektir.

 • Siz müşterilerimize tüketim ve alım motivasyonunuza uygun hizmetlerin önerilebilmesi için gerekli çalışmaların ilgili iş birimi ve gerekliliği durumunda iş ortakları ile yapılması,
 • Sunulan ürün ve hizmetlerin tarafınıza sunulabilmesini temin için şirket içerisinde gerekli operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi,
 • İnsan kaynağı yönetiminin Şirketimiz tarafından sağlanarak gerçek kişilerin haklarının temini, Şirketimiz tarafından ticari kararların verilmesi, uygulanması ve gerçekleştirilmesi konusunda gerekli adımların atılması, iş ilişkisi kurduğumuz gerçek ve tüzel kişilerin ve Şirketimizin bu ilişkilerden kaynaklı hukuki emniyetinin sağlanması,
 • İş ortakları ve tedarikçilerin bilgiye erişim yetkilerinin planlanması ve icrası,
 • Finans ve muhasebe işlerinin takibi,
 • İş faaliyetlerinin etkinlik, verimlilik ve yerindelik analizlerinin gerçekleştirilmesi faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
 • İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
 • Tercihlerinizi yerine getirmek için uygun, daha kişiselleştirilmiş bir hizmet sunmamıza yardımcı olacak bir profil oluşturmak,
 • Sitemizdeki içeriklerin siz ve bilgisayarınız için en etkili şekilde sunulmasını sağlamak,
 • Size haber bültenlerimizi göndermek veya bizden talep ettiğiniz veya ilginizi çekebileceğini düşündüğümüz, bu gibi amaçlarla iletişim kurmayı kabul ettiğiniz bilgileri, ürünleri veya hizmetleri size sunmak ve bunu seçtiğinizde, hizmetimizin etkileşimli özelliklerine katılmanıza izin vermek amacıyla,
 • Size servisimizdeki değişiklikler hakkında bilgi vermek,
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası,
 • Bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi,
 • Üyelik kaydı ve hesabının oluşturulması ve buna ilişkin kayıtların tutulması,
 • Birinciyim tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi,
 • Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
 • Lojistik faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
 • Tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası,
 • Müşteri adayı veya müşteri ile iletişime geçmek amacıyla,
 • Etkinlik yönetimi,
 • Faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
 • Kurumsal yönetim faaliyetlerin planlanması ve icrası,
 • Kurumsal sürdürülebilirlik faaliyetlerinin planlanması ve icrası
 • Sözleşme süreçlerinin ve/veya hukuki taleplerin takibi,
 • Ürün ve/veya hizmetlerin satış̧süreçlerinin planlanması ve icrası,
 • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası,
 • Satış̧sonrası destek hizmetleri aktivitelerinin planlanması ve/veya icrası,
 • Mal ve hizmet satın alım/satış ve satış sonrası süreçlerinin yürütülmesi
 • Mal ve hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi,
 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
 • Müşteri memnuniyetine yönelik faaliyetlerin yürütülmesi,
 • Pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi,
 • Ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi çalışmalarının yürütülebilmesi,
 • Reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi,
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi,
 • Müşteri şikâyet, talep ve önerilerinin toplanması ve değerlendirilmesi,
 • Satışı destekleyen ek hizmetlerin planlanması ve icrası,
  Sadakat ve kampanya yönetimi süreçlerinin planlanması ve müşteri memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve/veya icrası.

3. KİŞİSEL VERİLERİN RIZA ARANMAKSIZIN İŞLENEBİLECEĞİ HALLER

Kişisel Verileriniz, Veri Sorumlusu sıfatıyla Birinciyim tarafından, aşağıdaki hallerde ayrıca bir açık rızanız aranmaksızın işlenebilecektir:

 • Fiili imkansızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
 • Sözleşmenin ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması,
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,

  şartlarından herhangi birisine dayanarak, aşağıda belirteceğimiz amaçlarla kullanılabilecektir.

4. HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZ İŞLENECEK

Birinciyim’e ait internet sitesini ve mobil uygulamayı ziyaret eden kişilerin site içerisindeki internet hareketleri, kendilerine özelleştirilmiş içerikler gösterilebilmesi ve çevrimiçi reklamcılık faaliyetlerinde bulunulabilmesi için (teknik vasıtalar ile örneğin cookie) kaydedilmektedir. Şirketimizin bu faaliyetleri ile ilgili detaylı açıklamalar internet sitemizde Gizlilik Politikaları metni içerisinde yer almaktadır. Ayrıca kişisel verileriniz,

Firmamız internet sitesi ve mobil uygulamalarındaki formlar aracılığıyla kullanıcı tarafından iletişim amacıyla paylaşılmış olan adı soyadı, TC kimlik numarası, kimlik bilgileri, adres, telefon, iş veya özel e-posta adresi gibi iletişim bilgileri ile; kullanıcı adı ve şifresi kullanılarak giriş yapılan sayfalardaki tercihleri doğrultusunda kullanıcı işlem bilgileri, gerçekleştirilen işlemlerin IP kayıtları, tarayıcı tarafından toplanan çerez verileri ile gezinme süre ve detaylarını içeren veriler, konum verileri şeklinde;
Satış ve pazarlama departmanı çalışanlarımız, tedarikçilerimiz, diğer satış kanalları, kağıt üzerindeki formlar, kartvizitler, dijital pazarlama ve çağrı merkezi gibi kanallarımız aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamdan;
Firmamız ile ticari ilişki kurmak, iş başvurusu yapmak, teklif vermek gibi amaçlarla, kartvizit, özgeçmiş (CV), teklif vermek ve sair yollarla kişisel verilerini paylaşan kişilerden alınan, fiziki veya sanal bir ortamda, yüz yüze ya da mesafeli, sözlü veya yazılı ya da elektronik ortamdan;
Ayrıca farklı kanallardan dolaylı yoldan elde edilen, web sitesi, blog, yarışma, anket, oyun, kampanya ve benzeri amaçlı kullanılan (mikro) web sitelerinden ve sosyal medyadan elde edilen veriler, e-bülten okuma veya tıklama hareketleri, kamuya açık veri tabanlarının sunduğu veriler, sosyal medya platformlarından paylaşıma açık profil ve verilerden;
IP adresi ve 5651 Sayılı Yasa gereği tutulması zorunlu olan log kayıtları, işlenebilmekte ve toplanabilmektedir

5. KİŞİSEL VERİLERİ İŞLEMENİN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile kişisel verilerinizin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem kastedilmektedir.

Kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Birinciyim tarafından, farklı kanallarla ve farklı hukuki sebeplere dayanarak ticari faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla toplanmaktadır. 6698 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde yer alan; sözleşmenin kurulması ve ifası, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü, açık rıza, ilgili kişi tarafından alenileştirilmiş olması, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebeplerine dayanarak işlenmektedir.

Paylaştığınız kişisel veriler,

 • Müşterilerimize verdiğimiz hizmetlerin gereklerini, sözleşmenin ve teknolojinin gereklerine uygun şekilde yapabilmek, sunulan ürün ve hizmetlerimizi geliştirebilmek için;
 • 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile bu düzenlemelere dayanak yapılarak hazırlanan 26.08.2015 tarihli 29457 sayılı RG’de yayınlanan Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik, 27.11.2014 tarihli ve 29188 sayılı RG’de yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ve diğer ilgili mevzuat kapsamında işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek için;
 • Bankacılık ve Elektronik Ödeme alanında zorunlu olan ödeme sistemleri, elektronik sözleşme veya kâğıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat gereği ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak için;
 • Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda ve hukuki uyuşmazlıklarda, talep halinde ve mevzuat gereği savcılıklara, mahkemelere ve ilgili kamu görevlilerine bilgi verebilmek için;

6698 sayılı Kanun ve ilgili ikincil düzenlemelere uygun olarak işlenecektir.

6. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE NASIL AKTARILACAĞI

Toplanan kişisel verileriniz Şirketimiz ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla iş ortaklarımıza (hukuki sıfatla iş ilişkisine girdiğimiz tüzel kişiler), tedarikçilerimize, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, ilk görüşme sonrasında dil okulu veya üniversite tercihlerinden hangisini yapmış iseniz seçim yaptığınız kuruma Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir. Yukarıda belirtilen amaçlarla, Şirketimiz ile paylaştığınız kişisel verilerinizin aktarılabileceği kişi ve kuruluşlar; başta Şirketimizin iş ilişkisi içinde olduğu dil okulu, üniversite ve diğer eğitim kurumları olmak üzere, bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla yabancı ülke vize departmanları, havayolu şirketleri, konaklama firmaları gibi iş ortakları ve diğer üçüncü kişilerdir.

7. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

Kişisel Veri Sahibinin, KVK Kanunu’nun 11. maddesinde sayılan hakları doğrultusunda, Kişisel Veri Sahipleri olarak haklarınıza ilişkin taleplerinizi işbu Aydınlatma Metninde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebinizi mümkün olan en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak Şirketimize iletebilirsiniz. Bu çerçevede Şirketimize KVK Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı ve imzalı bir nüshasını Birinciyim, Beylerbeyi Mah. Yalıboyu Cad. No: 61 D: 4 34676 Üsküdar, İstanbul adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir veya noter kanalıyla gönderebilirsiniz.